Yash Pharmacy

Latest Updates

Non Teaching Staff

Sr.No.

Name of Faculty Members

Designation

1

Mr. Arun Bhikaji Gadekar

Lab Asst

2

Mr. Subhash Gorak Tanpure

Lab Asst

3

Mr. Kailas Aasaram Gaikwad

Peon

4

Mr. Afroz Chand Shaikh

Clerk

5

Mr. Mahesh Ram Wakhare

Exam Clerk

6

Mr. Vaibhav Rajendra Nikam

Storekeeper

7

Mr. Anil Eknath Gaikwad

Lab Att

8

Mr. Akash Prabhakar Mandlik

Lab Att

9

Mr Pravin Kailas Pankade

Accountant

10

Mrs. Komal Argade

Jr. Clerk

11

Mr. Ajay Shinde 

Lab Assistant