Yash Pharmacy

Latest Updates

Non Teaching Staff

Sr.No.

Name of Faculty Members

Designation

1

Mr. Arun Bhikaji Gadekar

Peon

2

Mr. Subhash Gorak Tanpure

Peon

3

Mr.Suhas Shivaji Tanpure

Clerk

4

Mr. Kailas Aasaram Gaikwad

Peon

5

Mr. Changdev Ranba Kohle

Lab Att

6

Mr. Afroz Chand Shaikh

Lab Att

7

Mr. Mahesh Ram Wakhare

Clerk

8

Mr. Vaibhav Rajendra Nikam

Lab Att

9

Mr. Anil Eknath Gaikwad

Lab Att

10

Mr. Ashok Rajendra Shinde

Clerk

11

Mr. Akash Prabhakar Mandlik

Lab Att

12

Mr Pravin Kailas Pankade

Computer operator

13

Mr Rushikesh S Goltakke

Jr. Clerk